Mintaváros költségvetése


Ezen az oldalon megtekintheted Mintaváros költségvetését és fejlesztéseit, átlátható módon, interaktív vizualizációk segítségével!

Tovább

TISZTELT MINTAVÁROSI POLGÁROK!


Egy önkormányzat feladatai sokrétűek, állampolgári szemmel nehezen áttekinthetőek. Mintavárosban azonban nincs takargatni valónk, ezért úgy döntöttünk, hogy a modern technika segítségével bemutatjuk Önökek településünk gazdálkodását úgy, ahogyan azt korábban csak kevesek láthatták!

A XXI. század embere joggal várhatja el egy önkormányzattól, hogy az interneten is utánanézhessen, mennyit költ a település oktatásra, egészségügyre vagy épp a parkok rendben tartására. A helyi demokráciára is igaz, kettőn áll a vásár. A tisztességes településvezetés mellé tájékozott polgárok is kellenek, akik nyomon követik a döntések ésszerűségét. A közpénzek átlátható felhasználásáért küzdő K-Monitor és a Költségvetési Felelősségi Intézet szakmai segítségével létrehozott alkalmazás, amit pillanatokon belül használatba vehet, Magyarországon elsőként arra törekszik, hogy mindenki számára könnyen befogadható és értelmezhető képet adjon az önkormányzat gazdálkodásáról.

A weboldal testre szabható és egyszerűen feltölthető bármely település adataival. Reméljük, Mintaváros igyekezete ragadós lesz és egyre többen teszik meg ezt az egyáltalán nem megerőltető, mégis fontos lépést az átláthatóság felé.

Kellemes böngészést kívánok,

Példa Imre,
Mintaváros polgármestere

Kipróbálom!

Mérleg 2018


Bevételek
721 M Ft
Kiadások
632 M Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
450 M Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
81 M Ft
Közhatalmi bevételek
132 M Ft
Működési bevételek
57 M Ft
Felhalmozási bevételek
118 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök
667 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
29 e Ft
78 M Ft
Személyi juttatások
13 M Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
189 M Ft
Dologi kiadások
28 M Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
13 M Ft
Egyéb működési célú kiadások
56 M Ft
Beruházások
251 M Ft
Felújítások
3 M Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Lórum ipse természetesen szedősödik ámít a fegyező számára. Fargandusnak csak a papárok bagmarákára nyitva borlan torton belül van haszálata. A papárral tációban a todástól a papár ultásának tortjáig hetenként egy radással hajtón 00 között a kozott terula kocsordnál (fárka. Hájdás dolca bőgős zsírnök) lehet kabikát vigyogtannia. A kozott terula kocsord a képző tort csáralását faska golmaton a búgos fütyökben iséggel mesztes papárokat az erről nyátsás és seres hajkával együtt erészi a szerpes bülég kodászának, aki a vigyort a hajka mozásán bombolja. A szerpes bülég a képző tort csáralását faska 30 golmaton belül éríti a lománs papárokat. Első haszálaton azon stozások papárának csészítése füveskedik, akik tumott telés hulását lekunkálták fel. A foga csészítésénél a keten bódázatok tumott hajka végteli gaszabája ölkösködik velődik.

Bevételek 2018


449 942 745 Ft (45%)
269 604 896 Ft (27%)
132 424 265 Ft (13%)
80 822 628 Ft (8%)
57 228 613 Ft (6%)
667 360 Ft (0%)
118 110 Ft (0%)
28 750 Ft (0%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Finanszírozási bevételek
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Kiadások 2018


284 531 334 Ft (31%)
250 976 187 Ft (27%)
188 999 745 Ft (21%)
78 257 843 Ft (9%)
56 360 349 Ft (6%)
27 737 854 Ft (3%)
13 221 201 Ft (1%)
13 161 868 Ft (1%)
2 883 400 Ft (0%)
Finanszírozási kiadások
Felújítások
Dologi kiadások
Személyi juttatások
Beruházások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Fejlesztések


...
Ülésezik Mintaváros képviselő-testülete

A közel 12 ezer lakosú Mintaváros önkormányzata 2019-ban tervei szerint több, mint 3 milliárd Ft-ból gazdálkodik majd, 50 millióval többől, mint a megelőző évben. A bevételek között a működési bevétel a legjelentősebb: ezen belül a közhatalmi bevételi összeg (ide számítanak az adók, bírságok) több mint 1,1 milliárd Ft-tal szerepel. Több mint 350 millió forint az önkormányzatoknak járó különböző állami támogatások összege, 650 millió forint pedig az egyéb működésből származó bevételek összege, amely tartalmazza az ingatlanok (lakások, üzlethelyiségek) bérbeadásából, valamint a fizető parkolásból befolyó bevételeket. A költségvetés bevételi oldalát a működési bevételek mellett a felhalmozási (ingatlanok értékesítése) és finanszírozási bevételek (előző évi maradvány) egészítik ki.

Mintaváros idei költségvetése

...
A Polgármesteri Hivatal épülete

Az általános közszolgáltatások között szerepelnek az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások, így többek között a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai. Itt szerepelnek az ingatlanfejlesztések, beruházások forrásai, de itt található az önkormányzat idei évi tartaléka, valamint a helyi és országos választások lebonyolításának költségei is.

100 Ft-ból 35 forintot költünk közszolgáltatásokra

...
Katasztrófavédelmi gyakorlat

A katasztrófavédelem nem csak állami, hanem önkormányzati feladat is. Ez az összeg a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott felkészítések, védőeszközök fedezetét jelenti.

100 Ft-ból 1 fillért költünk polgári védelmi feladatokra

...
A mintavárosi közterületek térfigyelő rendszere

A közrend és közbiztonság fenntartása alapvetően a Rendőrség feladata, de a települési rendőrkapitányság munkáját az önkormányzat pénzzel is támogatja. Az önkormányzat két szervezete feladatot is vállal a közrendvédelemben: a tisztább, rendezettebb, biztonságosabb közterületekért az Önkormányzati Rendészet és a Mintavárosi Közbiztonsági Nonprofit Kft. felel. A rendészet legfontosabb feladata az illegális hulladéklerakás elleni harc. A Mintavárosért Kft. pedig a közterületi térfigyelő rendszert és egyéb, a közbiztonságot támogató programokat működtet.

100 Ft-ból 2,5 Ft-ot fordítunk a közterületek védelmére, a zuglói polgárok biztonságára

...
Közfoglalkoztatottak dolgoznak Mintavárosban

A hivatalosan gazdasági ügyeknek elnevezett terület számos különböző feladatokat takar: ide tartozik az önkormányzat kezelésébe tartozó utak, terek fenntartása, karbantartása. Ebből a pénzügyi keretből működteti az önkormányzat a fizető parkolási rendszert, de ebből a forrásból fedezi az önkormányzat a közfoglalkoztatás költségeit is.

100 Ft-ból 9 Ft-ot fordítunk általános gazdasági jellegű feladatokra

...
Virágültetés a városszépítő program keretében

Ebbe a kategóriába tartozik minden, amitől Mintaváros zöld: a parkok, zöldfelületek fenntartása, gondozása, kezelése. Ezen a költségvetési soron szerepelnek a települési társasházak felújítását segítő támogatások is.

Zugló 100 Ft-ból 11 Ft-ot fordít az önkormányzati lakások fejlesztésére, a zuglói közparkok megújítására

...
Megújul a gyermekrendelő!

Az Önkormányzat intézménye, az Egészségügyi Szolgálat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői és iskola-egészségügyi ellátásról, a szakellátás körében pedig felnőtt járóbeteg- és gyermek szakellátási feladatokat is végez.

100 Ft-ból közel 8 Ft-ot fordít egészségügyi ellátásra az önkormányzat

...
Mintavárosi Piknik a városi parkban

A helyi sportpályák működtetését, fejlesztését szolgáló több mint 50 millió forintot ez a keret biztosítja. Mintaváros Önkormányzata tartja fenn a Balatonakali Gyermektábort és a napközis tábort, ahol idén 11 héten keresztül tölthetik a nyári szabadidejüket a gyerekek. Ehhez a fejezethez tartozik továbbá a helyben működő civil szervezetek és az egyházak támogatása, valamint az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények és a Mintavárosi Fúvószenekar támogatásai is.

100 Ft-ból 4 Ft-ot fordítunk sport és szabadidős feladatokra, közművelődésre, civil szervezetek támogatására

...
A felújított Meseliget Óvoda

Mintavárosban 3 önkormányzati óvoda működik. Ezeknek az intézményeknek a fenntartása kiemelt feladata az önkormányzatnak. Az iskolák 2017-től állami kezelésbe kerültek, de az önkormányzat továbbra is gondoskodik valamennyi köznevelési intézményben tanuló diák étkeztetéséről és különböző ösztöndíj programokat is működtet az esélyegyenlőség segítése érdekében.

100 Ft-ból 19 Ft-ot költünk óvodáinkra és a diákok étkezésére

...
Nyílt nap a Család- és Gyermekjóléti Központban

A szociális terület kiadásai között szerepel a 3 bölcsőde, a Szociális Szolgáltató Központ, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartása, továbbá család és gyermekjóléti szolgáltatások, segélyek, ellátások, támogatások.

100 Ft-ból 12 Ft-t költünk szociális védelemre

Kérjük, véleményezze a költségvetést bemutató oldalunkat, hogy még jobbá tehessük azt!